โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ (ASEAN ICT Awards 2016: AICTA 2016)

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล นวัตกรรม และการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มรายได้ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถเเข่งขันบนเวทีในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

ผลงานที่สำเร็จภายใต้โครงการ

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
จำนวนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยดีเด่นที่เข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีประกวดระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน 1 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ รอประกาศผล
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ส่งเข้าร่วมการประกวดจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ 25 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ 41 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นซอฟต์แวร์ไทยดีเด่นจำนวนไม่น้อยกว่า 12 ผลิตภัณฑ์ 12 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ 18 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์
วีดีโอนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นซอฟต์แวร์ไทยดีเด่นจากสำนักงานจำนวนไม่น้อยกว่า 12 วีดีโอ 12 วีดีโอ 18 วีดีโอ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยดีเด่นที่เข้าร่วมประกวดในเวทีประกวดระดับนานาชาติจำนวนไม่น้อยกว่า 12 ผลิตภัณฑ์ 12 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ 18 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยดีเด่นที่เข้าร่วมประกวดในเวทีประกวดระดับนานาชาติได้รับรางวัลในเวทีประกวดระดับนานาชาติอย่างน้อย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ รอประกาศผล
เดือน พ.ย. 59