โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

  1. สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาในการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล และในเวที AEC หรือเวทีตลาดโลกได้
  2. สนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงการดำเนินการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพการให้คำปรึกษา การประเมินมาตรฐาน  และการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เพื่อนำไปใช้งานจริงสำหรับมาตรฐานด้านซอฟต์แวร์ ตลอดจนร่วมพัฒนามาตรฐานในระดับสากลของการประชุม ISO เพื่อผลักดันมาตรฐานของไทยและสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสากล
  3. สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกระบวนการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์
  4. กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และการส่งออกซอฟต์แวร์ของไทย สร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และภาพลักษณ์อันดีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ หน่วยงานภาครัฐ และผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล