โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุน ภาษี สิทธิประโยชน์ การเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ การจัดทำระบบขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ การบริการเบ็ดเสร็จ

บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service
SIPA มีภารกิจหลักใน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs สอดคล้องตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการผลักดันมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ด้านการเงินและการลงทุนหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการลงทุน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อและรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะช่วยในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านแนวคิดรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service โดยมีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้
  1. การจัดทำ e-Learning พร้อมเผยแพร่ และจัดอบรมพร้อมทดสอบ
  2. การคัดกรองผู้ประกอบการเพื่อนำส่งสถาบันการเงินพิจารณาสนับสนุนแหล่งเงินทุน
  3. การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  4. การพัฒนา Mobile App. การให้บริการ ของSIPA OSSC และจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  5. การจัดทำคลินิกให้คำปรึกษา
  6. การขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ

ภายในโครงการ ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
การสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
จำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้านการส่งเสริมการลงทุน 200 ราย 296 ราย
จำนวนผู้ที่เข้าร่วมการอบรมด้านการส่งเสริมการลงทุนและผ่านการทดสอบ 100 ราย 138 ราย
บทเรียน e-Learning ด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 ระบบ 1 ระบบ
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร
จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 300 ราย 311 ราย
จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 5 ครั้ง 12 ครั้ง
การให้บริการข้อมูล คำปรึกษาผู้ประกอบการ
จำนวนครั้งการจัดคลินิกให้คำปรึกษา 20 ครั้ง 45 ครั้ง
ระบบ Mobile Application ให้บริการ SIPA OSSC 1 ระบบ 1 ระบบ
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการข้อมูล คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 200 ราย 440 ราย
การขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ
จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ขึ้นทะเบียน 500 ผลิตภัณฑ์/บริการ -