โครงการพัฒนาการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อดิจิทัล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุ 89 พรรษา

พัฒนาการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสื่อดิจิทัลผ่านเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อดิจิทัลผ่านเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเผยแพร่และสืบค้นพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพระมหากรุณา ในด้านต่างๆ ข่าวในพระราชสำนัก ภารกิจขององคมนตรี และข้อมูลต่างๆ ของสำนักราชเลขาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี HTML5 และ CSS3 และเป็น Responsive Website สามารถให้บริการได้บนทุกอุปกรณ์
 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย และวิดีทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
 4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยมีเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลและการนำเข้าเอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดียและวีดิทัศน์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม (Social Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีกิจกรรมในการดำเนินโครงการดังนี้

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

 1. เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการภายใต้ชื่อโดเมนเนม www.ohm.go.th ประกอบด้วย
 2. เว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม www.ourking.in.th

การพัฒนาระบบข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล (Content) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ

 1. แปลงเอกสารเป็นไฟล์ pdf พร้อมพิมพ์ text สำหรับการสืบค้นแบบ Full text เพื่อบันทึกลงในระบบเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ จำนวน 10,000 หน้า
 2. แปลงไฟล์ flv เป็นไฟล์ mp4 ทั้งหมด จำนวน 1,000 ไฟล์
 3. แปลงข้อมูลสารคดีเฉลิมพระเกียรติเป็นไฟล์ mp4 จำนวน 5,000 ตอน
 4. จัดทำเนื้อหาบทสรุปหรือบทคัดย่อในไฟล์สารคดี (full text) จำนวน 5,000 ตอน
 5. จัดทำ E-Book เผยแพร่กิจกรรมของสำนักราชเลขาธิการ จำนวน 1 เล่ม

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ