โครงการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย กับประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC รวมถึง พรบ. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

  1. เพื่อสร้างกระบวนการในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และผลกระทบในเชิงพาณิชย์ภาพรวมของประเทศ
  2. เพื่อยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการสร้างสรรค์งาน เป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่ทุกฝ่ายมองว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนตัวเองเป็น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)” เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรับจ้างผลิต และหลุดพ้นจากกับดักของรายได้ปานกลาง (Middle – income trap) ส่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากคนไทยยังไม่เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่คนไทยด้วยกันเองคิดหรือสร้างสรรค์ขึ้นมา

ผลงานที่สำเร็จภายใต้โครงการ

รายละเอียดผลงาน ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
1.  แผนการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย กับประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC รวมถึง พรบ. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  1 ฉบับ 1 ฉบับ
2.  รายงานการ ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย กับประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC รวมถึง พรบ. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 1 ฉบับ
3.  มาตราการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภท 
      ซอฟต์แวร์
อย่างน้อย
1 มาตรการ
อย่างน้อย
1 มาตรการ
4.  จำนวนจำนวนซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 58 ลิขสิทธิ์ 60 ลิขสิทธิ์
5.  จำนวนดิจิทัลคอนเทนต์ที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 112 ลิขสิทธิ์ 122 ลิขสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนได้