โครงการส่งเสริมการตลาดและการใช้ Digital Content เพื่อการขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัล

การตลาดของธุรกิจ Digital Content เป็นการตลาดยุคใหม่ ที่ต้องรู้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการเพิ่ม IP (Intellectual Properties)
  2. ส่งเสริมและสร้างการยอมรับในการรับจ้างผลิตผลงานที่มีคุณภาพ (Co- Production)
  3. ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  4. สนับสนุนให้มีพื้นที่เพื่อจัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าผ่านการเจรจาธุรกิจ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาดและการใช้ Digital Content เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศ

  1. Bangkok International Digital Content Festival 2016
  2. Northern Digital Content Thailand Heritage
  3. Northeastern Digital Content Thailand Heritage

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ภายใต้กลยุทธ์ Outbound marketing ในต่างประเทศ (ASEAN APEC EU US)

  1. Game Connection
  2. China International Cartoon & Game Expo 2016 (CCG Expo)
  3. Asian Animation Summit 2016