สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO เผยแพร่ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

149 ครั้ง
รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

143 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

การเสวนา หัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

85 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ปาฐกถาในหัวข้อ "เศรษฐกิจดิจิทัลไทย จากวันนี้ถึง ๒๐ ปีข้างหน้า"

88 ครั้ง

ดาวน์โหลด

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

679 ครั้ง
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

815 ครั้ง
พระราชบัญญํติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

933 ครั้ง
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

2,173 ครั้ง