สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

Digital Content ไทย ยกระดับสู่ตลาดโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

43 ครั้ง

Smart City ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

36 ครั้ง

Digital CEO รายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

50 ครั้ง

ประเทศไทยยุค 4.0 ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร ?

75 ครั้ง

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

5 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ลำดับที่ ๗ / ๒๕๖o เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 ครั้ง

การสำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ปี 2559

416 ครั้ง

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (การศึกษา) ปี 2559

366 ครั้ง