สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

DIGITAL PARK THAILAND

73 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO “ดีป้า“ ยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย เวอร์ชั่น 7 นาที

51 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO สรุปผลการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

80 ครั้ง

คลิป VDO เผยแพร่ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

230 ครั้ง

ดาวน์โหลด

DEPA Logo

DEPA LOGO

141 ครั้ง

Infographic คู่มือการใช้โลโก้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

122 ครั้ง
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1,046 ครั้ง
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1,144 ครั้ง