บริการของ DEPA

ทุกคำตอบของปัญหาด้านซอฟต์แวร์ ด้วยบริการเบ็ดเสร็จ จบเร็วในที่เดียว

DEPA มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการกับภาคธุรกิจ ตามแผนงานในโครงการประจำปี มีหน้าที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ปัจจุบัน DEPA เปิดให้บริการหลัก คือที่สนับสนุนผู้ประกอบใน 2 ด้านได้แก่ บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแบบครบวงจร หรือ One Stop Service และบริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่ขอเข้ารับคำปรึกษาและการส่งเสริมการลงทุนโดย DEPA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

One Stop Service
หรือศูนย์บริการช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จทางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ศูนย์บริการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในทุกด้าน ทั้งการดำเนินธุรกิจทั่วไป การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินทุน การส่งเสริมการลงทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์  ปัจจุบันมีกรอบความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 ด้านหลักได้แก่

การให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นหนึ่งในบริการของ DEPA ที่จะทำการคัดเลือกและจัดกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนได้อย่างตรงกับความต้องการของแต่ละภาคธุรกิจ โดยเป็นบริการฟรีให้กับธุรกิจ ซึ่งทางสำนักงานได้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนขึ้นทะเบียนกับระบบของสำนักงาน เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง และยังสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้เข้าถึงมาตรการ และสิทธิประโยชน์ของสำนักงาน เป็นต้น

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ได้รับการรับรอง

ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนมีโอกาสในการพิจารณาเพื่อออกใบรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ได้รับข่าวสาร และร่วมกิจกรรม

ได้รับข่าวสาร หรือร่วมกิจกรรมส่งสริมการตลาดต่างๆเช่น มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆในอนาคต

หาคู่ค้าเจรจาธุรกิจ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากเครือข่ายบริษัททั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับซิป้า และร่วมเป็นคู่ค้ากันได้ในอนาคต