นายก

“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ หลักธรรม เชิดชูศาสนา

จิตตนคร บทพระนิพนธ์ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้นิพนธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2513 โดยได้หยิบยกเอาข้อคิด แนวทางปฏิบัติการบริหารจิต มาเผื่อเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เกิดประโยชน์ ด้วยการอธิบายธรรมะให้เห็นเป็นตัวตนเหมือนเป็นคนคนหนึ่งๆ ที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ไปตามอำนาจของกิเลสหรือคุณธรรม และเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหน แต่เกิดขึ้นในจิตใจของคนแต่ละคน