เศรษฐกิจแบ่งปัน

PHR บูรณาการระบบสาธารณสุขไทย

ภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Digital Economy นั้น ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั้นเป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย Personal Health Records (PHR) หรือ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล